:::

Travels in Sinshih

Religious centers and ceremonies

Temples in Sinshih District

Name of Temple Deity worshiped Address
Yong An Gong Tianshang Shengmu (Heavenly Holy Mother) No. 331, Ren Ai Street, 9th Neighborhood, Sinshih Village, Sinshih District, Tainan City, Tai- wan (R.O.C.)
Cingbao Gong Taizihye (Prince Neza) No. 67, Huasing Street, 36th Neighborhood, Sinhe Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Beijidian of Fushou Street Syuantian Shangdi (Emperor of the Mysterious Heavens) No. 18, Lane 208, Heping Street, Sinhe Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
hong An Gong of Dazai Jhongtan Yuanshuai (Prince Neza, Marshal of the Central Altar) No. 28, Shenei Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Guanyin FoTang (Temple of Avalokiteśvara Buddha) Avalokiteśvara Bodhisattva No. 76-6, Shenei Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Tian-Yi Tang Nanji Sianwong (Old Man of the South Pole) No. 143, Shenei Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Cingshui Gong of Shenei Cingshui Zushih (Master of the Clear Water) No. 164, Shenei Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Bao An Gong Baosheng Dadi (Life Protection Emperor) No. 52, Dajhou Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Shengdi Dian (Temple of the Holy Emperor) Guandi Ye (Em- peror Guan) No. 101-2, Dajhou Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Fu An Gong (Fu An temple) Tianshang Shengmu (Heavenly Holy Mother) No. 40, Fenghua Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Sinchang Gong Baosheng Dadi (Life Protection Emperor) No. 63-1, Fenghua Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Jhaoming Gong Tianshang Shengmu (Heavenly Holy Mother) No. 71, Sanshe Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Jhong An Gong of Beisanshe Wufu Ciansui (Five Princes of a Thousand Years) No. 190, Sanshe Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Beijidian of Fengrong Syuantian Shangdi (Em- peror of the Mysterious Heavens) No. 55, Fengrong, Daying Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Lingjhao Gong Cingshui Zushih (Master of the Clear Water) No. 214, 10th Neighborhood, Daying Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Fudeye Miao (Temple of Lord Fude) of Yingtou Fudeye (God of Fortunes and Virtues) No. 218, Daying Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Fude Miao of Yingwei Fude Jhengshen (God of For- tunes and Virtues) No. 289, Daying Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Jide Gong Mingming Shangdi (High Emperor of En- lightened Brightness) No. 323, Daying Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Shengfo Gong Guanyin Dashi (Avalokiteśvara Buddha) No. 126-1, Dashe, 1st Neighborhood, Dashe Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Beijidian of Dongshi Syuantian Shangdi (Emperor of the Mysterious Heavens) No. 288, 9th Neighborhood, Dashe Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Beijidian of Houdian Syuantian Shangdi (Emperor of the Mysterious Heavens) No. 409, Dashe Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Beijidian of Dashe Sising Syuantian Shangdi (Emperor of the Mysterious Heavens) No. 871, 24th Neighborhood, Dashe Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Daitian Fu Chifu Ciansui (Prince Chi of a Thousand Years) No. 257, Tanding Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Beijidian of Dinggang Syuantian Shangdi (Emperor of the Mysterious Heavens) No. 49, Datong Street, Gangcian Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Tudigong Miao of Nangangqian Fude Jhengshen (God of For- tunes and Vir- tues) No. 11, Huamei Street, Gangcian Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Yonglong Gong Wenfu Ciansui (Prince Wen of a Thousand Years) No. 14, Lane 36, Changan Street, Gangcian Vil- lage, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Cingshui Gong of Lunziding Cingshui Zushih (Master of the Clear Water) No. 63, Lunding, Gangcian Village, Sinshih Dis- trict, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Yongjiu Gong Chifu Ciansui (Prince Chi of a Thousand Years) No. 6, Yongjiu Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Rong An Gong Liangfu Ciansui (Prince Liang of a Thousand Years) No. 94, Yongjiu Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Jhen An Gong Baosheng Dadi (Life Protection Emperor) No. 122-1, Yongjiu Village, Sinshih District, Tai- nan City, Taiwan (R.O.C.)
Ciwang Gong Cifu Ciansui (Seven Princes of a Thousand Years) No. 185,Jhongshan Road, Yongjiu Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Singfa Si Shijiamouni Fo (Śākyamuni Buddha) No. 96, 2nd Neighborhood, Tanding Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)
Baojidian of Sanshe Baosheng Dadi (Life Protection Emperor) No. 205, Sanshe Village, Sinshih District, Tainan City, Taiwan (R.O.C.)

                                                                                                                                                                           Home   ।   Tainan city Government 

Previous
Temples in Sinshih District

Temples in Sinshih District